Knelpunten+precisielandbouw+zijn+in+beeld
Nieuws
© Han Reindsen

Knelpunten precisielandbouw zijn in beeld

Het programma 'Nationale Proeftuin Precisielandbouw' (NPPL) moet leiden tot een bredere toepassing van precisielandbouwtechnieken. Uit een knelpuntenanalyse blijkt dat er specifieke acties nodig zijn om de belemmeringen in de praktijk te verminderen.

Wetenschap, industrie en overheid hebben bij de start van het project 'Nationale Proeftuin Precisielandbouw' in 2017 hoge verwachtingen van de economische en ecologische voordelen die het toepassen van precisielandbouw voor de sector biedt. Maar toepassen in de praktijk blijft nog steeds achter.

Een aantal technieken van precisielandbouw blijkt in de praktijk minder makkelijk toepasbaar dan vooraf werd verwacht. Van plug-and-play is vaak geen sprake. Een verdienmodel voor de boer is niet altijd duidelijk.


De technologie waarmee op akkers de inzet van productiemiddelen plaatsspecifek is te optimaliseren, leidt tot betere gewasopbrengsten, in kwaliteit en kwantiteit, en minder milieubelasting. Vanwege de complexiteit vraagt het veel doorzettingsvermogen en aanzienlijke investeringen in geld en tijd.


Plaatsbepaling

Andere precisielandbouwtechnologieën als 'plaatsbepalingstechnologie' en 'bodem- en gewasmonitoring met sensoren' passen telers al wel breder toe. Onderzoeker Corné Kempenaar van Wageningen University & Research (WUR) ziet dit beeld niet alleen in Nederland, maar ook in de omringende EU-landen.

Voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was deze situatie in 2017 aanleiding om het programma 'Nationale Proeftuin Precisielandbouw' te starten. Doel hiervan is te komen tot een bredere inzet van precisielandbouw door te achterhalen wat de belemmeringen in de praktijk zijn.


Opheffen knelpunten

Dit heeft geresulteerd in een overzicht van de knelpunten in een Nationale Agenda Precisielandbouw. Overheid, industrie, wetenschap en de landbouwsector moeten vervolgens samenwerken aan het opheffen van de gesignaleerde knelpunten. In het rapport 'Nationale Agenda Precisielandbouw: knelpuntenanalyse' zijn de knelpunten geïnventariseerd en vertaald in doelen inclusief specifieke acties om deze te verminderen of weg te nemen.

Een aantal doelen wordt al door de NPPL-stuurgroepleden – BOA, Fedecom, groen onderwijs namens Aeres, LNV, LTO, Misset en WUR –opgepakt. De komende maanden worden benut om stakeholders bekend te maken met de doelen en hun te vragen ook maatregelen te nemen en acties te ondernemen om zo de toepassing van precisielandbouw in Nederland te bevorderen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.