Emissies+bij+varkens+realtime+meetbaar+met+sensoren
Nieuws
© Twan Wiermans

Emissies bij varkens realtime meetbaar met sensoren

De emissies van ammoniak, methaan en lachgas uit varkensstallen zijn goed te meten met realtime meetinstrumenten zoals sensoren. De waarden van de realtime meting verschillen nauwelijks met de referentiemetingen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research. Uit de metingen blijkt verder dat de ammoniakemissies bij vleesvarkens lager zijn dan de waardes in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Er zijn weinig representatieve cijfers over de emissie van methaan op varkens- en andere veebedrijven. Om die cijfers te krijgen, is gebruikgemaakt van twee jaar lang realtime meten van de emissie van ammoniak, methaan en lachgas. Dat realtime meten is te vergelijken met tweemaandelijkse referentiemetingen. Doel van de metingen was om de methaanemissie uit traditionele huisvestingssystemen voor varkens vast te stellen en zicht te krijgen op de variatie binnen en tussen varkensbedrijven van de emissie van methaan, ammoniak en lachgas.

De metingen zijn uitgevoerd op twee varkensbedrijven van oktober 2018 tot oktober 2020. Daartoe werd in twee afdelingen met vleesvarkens, twee afdelingen met biggen en e´e´n afdeling met dragende zeugen gebruikgemaakt van een bedrijfsmonitoringssysteem met sensoren voor ammoniak, methaan en kooldioxide. Daarnaast zijn elke twee maanden referentiemetingen uitgevoerd. Daarbij werd de emissie van methaan, ammoniak en lachgas gemeten.

Bijna dezelfde emissiewaardes

De continue realtime metingen blijken bijna dezelfde emissiewaardes voor methaan en ammoniak te geven als de tweemaandelijkse referentiemetingen. De verschillen waren klein en niet significant. De conclusie is dan ook dat realtime meten bij varkens een goede manier van meten is. Met realtime meten is vervolgens ook goed het effect van emissiereducerende maatregelen te bepalen.

Uit het onderzoek konden onvoldoende conclusies worden getrokken over de verschillen tussen varkensbedrijven. Daartoe zijn vorig jaar aanvullende metingen op extra bedrijven opgestart. Daarmee zijn de emissieniveaus zoals die nu zijn vastgesteld, beter te onderbouwen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.