Boeren+brengen+waterhuishouding+in+beeld+met+sensoren
Nieuws
© Joost de la Court

Boeren brengen waterhuishouding in beeld met sensoren

Boermarke Zeijen is veel te weten gekomen over de waterhuishouding in het gebied rond het Drentse dorp door sensoren te plaatsen op boerenland en bij stuwen. De boermarke wil nu fosfaat gaan terugwinnen uit het oppervlaktewater.

In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is Boermarke Zeijen in 2018 begonnen met het meten van de grondwaterkwaliteit en de grondwaterstand. Doel was om met data, metingen en modellen het waterbeheer in het gebied beter af te stemmen op de lokale behoeftes zonder daarbij de waterkwaliteit te verminderen.

Eerst is de meetapparatuur van waterschap Noorderzijlvest in het gebied uitgebreid met een weerstation en extra regenmeters. Daarna zijn op een aantal landbouwpercelen en bij vijf stuwen sensoren aangebracht. Met dit meetnet is gedetailleerde, plaatsspecifieke, realtime informatie verzameld over de weersituatie, de stand van het oppervlakte- en grondwater, het vochtgehalte van de grond en de waterkwaliteit.

Voorspellingen doen

In 2019 en 2020 hebben onderzoeksorganisaties NMI en Deltares de meetgegevens gebruikt om de waterbewegingen en de waterkwaliteit in het gebied in beeld te brengen en modellen te ontwikkelen. Met die modellen kunnen voorspellingen worden gedaan, zodat het waterschap de waterhuishouding kan aanpassen op het landgebruik.

Uit de metingen komt naar voren dat de stikstof- en fosforconcentraties in de sloten en de drains rond Zeijen laag zijn. In het oppervlaktewater blijven ze binnen de normen van de Kaderrichtlijn Water. Toch voldoet de oppervlaktewaterkwaliteit niet altijd aan de KRW-criteria.

Oorzaak is dat binnen de Kaderrichtlijn Water niet alleen wordt gekeken naar nutriënten in het oppervlaktewater, maar bijvoorbeeld ook naar de watertemperatuur. Die was in het gebied relatief hoog. Alleen is dat niet door de landbouw te beïnvloeden.

Fosfaat

'Stikstof is vluchtig. Daar kunnen we moeilijk op sturen. Fosfaat biedt meer kansen. Door dat terug te winnen, liggen daar wellicht nog mogelijkheden', stelt projectbegeleider Marleen Lamain. Boermarke Zeijen denkt aan een vervolgproject in die richting. 'Nu de derogatie wegvalt en wij nog minder dierlijke mest mogen gebruiken, wordt fosfaattekort steeds meer een probleem. Daarom is het misschien aantrekkelijk', vult voorzitter Gerko Brink van Boermarke Zeijen aan.

In het laatste projectjaar is de boermarke nagegaan wat de landbouw zelf kan doen om de bedrijfswaterhuishouding te optimaliseren. De boeren kregen daarvoor beschikking over realtime informatie.

Storende lagen en slemp

Voor de akkerbouw blijkt het een belangrijke uitdaging om storende lagen en slemp tegen te gaan, bijvoorbeeld met aangepaste grondbewerking, organische stof en diepwortelende gewassen.

De melkveehouderij heeft, vooral op percelen rond de Grote Masloot, te maken met een lage fosfaattoestand, die door natuurlijke oorzaken steeds verder daalt. Een probleem daarbij is dat de wetgeving herstelbemesting in de weg staat. Beter is in het beleid meer rekening te houden met specifieke gebiedseigenschappen.

Naast water stikstof?
Naast het aanpakken van de waterhuishouding in het stroomdal van het Eelder- en Peizerdiep is er meer nodig in het gebied. Zo kent het gebied twee stikstofgevoelige natuurgebieden: het Fochteloërveen en het Norgerholt. De provincie bereidt daarom gebiedsprocessen voor in het kader van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Of deze twee trajecten in elkaar worden geschoven, zal een bestuurlijke beslissing vergen, zegt Gerrie van der Vegt, programmaleider Noordwest-Drenthe. Irene van Dorp, die LTO Noord vertegenwoordigt in het stroomdalproject, vindt het niet onlogisch. 'Het voorkomt dat straks twee processen naast elkaar lopen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.