Sensoren+meten+ammoniakemissie+varkensstal
Nieuws
© Connecting Agri en Food

Sensoren meten ammoniakemissie varkensstal

Een proef op twee varkensbedrijven wijst uit dat er goede mogelijkheden zijn de ammoniakemissie te meten met sensoren. Ook wordt er nu getest met sensoren om de geuremissie te meten.

Varkenshouders hopen met realtimemeting van emissies meer ruimte te krijgen voor eigen oplossingen voor de ammoniakemissie. In een praktijkonderzoek op twee bedrijven is gekeken of het mogelijk is om met sensoren de ammoniakemissie te meten.

'In de praktijk komen altijd aspecten naar voren die vooraf niet waren voorzien. Die moeten opgelost worden. Daarom zijn deze praktijktesten en het delen van de resultaten zo belangrijk', geeft Monique van der Gaag van Connecting Agri & Food aan.

Meting met vier sensoren

Het onderzoek werd vanaf augustus uitgevoerd in de Brabantse gemeente Sint Anthonis, per 1 januari opgegaan in gemeente Land van Cuijk. In totaal werden vier sensoren ingezet om de ammoniakemissie realtime te meten. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat sensortechnologie in varkensstallen goed bruikbaar is om de emissie te meten.

'Met realtimemetingen krijgt een ondernemer meer aanknopingspunten op basis waarvan hij kan handelen', zegt Van der Gaag. 'In de toekomst past daarbij een bedrijfs-APK op basis van continumetingen.' Het onderzoek toont wel aan dat een plaatsingsprotocol een belangrijke voorwaarde is om de emissies goed te bepalen

Om ontwikkelingsruimte te houden voor de varkenshouderij moet de komende jaren de transitie gemaakt worden van middel- naar doelvoorschriften. In een doelvoorschrift is het doel vastgelegd en niet het middel waarmee dit doel bereikt moet worden. De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (CoViVa) noemt die transitie een voorwaarde voor de sector om de 'license to produce' behouden.

Ook proef geursensoren

De project biedt handvatten voor vervolgonderzoek. De markt van sensoren is volop in ontwikkeling, zegt Van der Gaag. Op beide bedrijven zijn inmiddels ook geursensoren geplaatst. 'We onderzoeken hoe we deze kunnen toepassen en wat we ervan kunnen leren.' Indicatieve metingen laten een variatie over de dag zien en er is een relatie met bedrijfskenmerken en het weer.'

Varkenshouder Erik Geene, die meewerkt aan het onderzoek, noemt de transitie van middel- naar doelvoorschriften een goede ontwikkeling. 'Die geven mij als ondernemer meer mogelijkheden en vrijheid om keuzes te maken. We krijgen als boeren meer mogelijkheden om praktisch en duurzaam te werken.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.